เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.61 ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมด้วย นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผอ.ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง , นายอนุสรณ์ มณีเเดง ผอ.ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย , นายเทียนชัย สุนทรวิบูลย์ ผอ.ส่วนบริหารทั่วไป , และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กว่า 50 นาย ร่วมกันจัดกิจกรรม’วันต่อต้านยาเสพติดโลก’ ภายใต้คำขวัญ’ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด’
ปัญหายาเสพติดนั้นมีมาช้านานแล้วและทุกรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี คนที่14 ของไทย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ต่อมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นผลกระทบของปัญหายาเสพติด อันก่อเกิดผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษย์ชาติ สังคม และครอบครัวของประชาชนชาวไทย จึงทรงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช2546 ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้น้อมรับโครงการมาดำเนินงานเมื่อปีพุทธศักราช2554 เป็นต้นมาและดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนพาเหรดโทษพิษภัยจากการใช้สารเสพติด ขบวนเทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขบวนป้ายคติพจน์-ข้อคิดให้ ลด ละ เลิก ยาเสพติด การเเสดงละครสั้นสะท้อนถึงปัญหาการใช้สารเสพติด และผ่อนคลายไปกับการเเสดงของศิลปินตลกจากคณะ ไก่ ม๊กจ๊ก และอีกมากมาย
วัตถุในประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รับรู้ รับทราบถึงพิษภัย และปัญหาจากการใช้สารเสพติด อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกระบวนการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังให้ตระหนักถึงผลกระทบถึงการเสพหรือค้ายาเสพติด นอกจากนี้ยังสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายของคนในครอบครัว คนในสังคมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทางด้านนายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก ทุกหน่วยงานในภาครัฐจะต้องบูรณาการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ต้องราชทัณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำพิเศษมีนบุรี ตึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นมิติที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัว อีกทั้งยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะทางจิตของผู้ต้องขังให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดี มีคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: