กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้าง สรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นนักศึกษา สู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ..//

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นนักศึกษา สู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ..//

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 11.30-17.30 น.บริเวณลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประธานเปิดงานการประกวดนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด จำนวน 12 รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจ กรรมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ราย ในงาน ID Creator ประจำปี 2561 ณ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ จัดขึ้นเพื่อสร้างนักออกแบบด้านการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และประสบ การณ์ ให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

กิิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) ในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปีที่ 3 -4 และนักศึกษาที่จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ด้านการออกแบบ จาก 4 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน สาขาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นและเซรามิก สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประสงค์จะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 ราย

ทั้ั้งนี้ การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ID Creator ประจำปี 2561 สำหรับผู้ที่มีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมที่สุด จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ สุธรรมมาภรณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.นายทิพย์มงคล นวลฉวี สาขาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นและเซรามิก 3. นายสื่อสาร วิไลนุช สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 4. นายไอศุ ไชยวิก สาขาอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาวฌัญญา งามเสมอ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. นายณัฐนนท์ นวลศรีทอง สาขาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นและเซรามิก 3. นายพงศ์พิรัชย์ ศรีโตงาม สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 4. นางสาวพิชชาพร เฟื่องคอน สาขาอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นางสาวณัฐกฤตา บุญร่วมแก้ว สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. นายกิตติภณ โสดาตา สาขาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นและเซรามิก 3. นายณัฐวุฒิ จิตตโชติศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 4. นางสาวธารพร เก็จมะยูร สาขาอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องเรือน ### PR. D

ภาพ/ข่าว…ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: