เลขาอาชีวะลงพื้นที่คุมสอบเข้มคัดเลือกผู้บริหารคุณภาพ

วันนี้ (1 ก.ค. 2561) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการคุมสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) ซึ่งมีอัตราว่าง จำนวน 174 อัตรา โดยกำชับและให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส “ ผมสั่งการให้ดูแลทุกจุดของการสอบรองผู้อำนวยการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ” โดยมีผู้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประเภททั่วไปรวมจำนวน 155 คน จากยอดผู้สมัครทั้งสิ้น 158 คน สำหรับกลุ่มประเภทประสบการณ์ จำนวน 82 คน จะประเมินจากผลการปฎิบัติ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยทั้ง 2 กลุ่มประเภท จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สอศ.ได้กำหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมตำแหน่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และมีปฏิทินการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กำหนดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้คณะกรรมการโดยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สอศ. อนุมัติให้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. รวมจำนวน 174 อัตรา แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 160 อัตรา และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี) จำนวน 14 อัตรา โดยการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป ซึ่งผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และกลุ่มประสบการณ์ ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาตรี และ 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก โดยมีเกณฑ์กำหนดให้ใช้สัดส่วนการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ เขตพื้นที่ทั่วไป กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ในสัดส่วน 1 ต่อ 1 และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ กำหนดสัดส่วน และกลุ่มประสบการณ์ ในสัดส่วน 1 ต่อ 4

เครดิตข่าวโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
1 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: