กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผู้ขับขี่ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ผู้ขับขี่ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วเท่านั้น แนะ!!! เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อร่วมกันสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ
.
นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ, กรุงเทพมหานคร และกรมการขนส่งทางบก ดำเนินนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน รองรับการขยายตัวของชุมชน โดยได้กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วเท่านั้น จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ยื่นคำขอได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (2551) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การอบรมภาคทฤษฎีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยและการให้บริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ จำนวน 3 ชั่วโมง การทดสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ข้อสอบ 30 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 28 ข้อ) และต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3 จะเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่ และจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2561 โดยจะพิจารณาให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการและเพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในกรุงเทพมหานครที่เข้าสู่ระบบแล้วทั้งสิ้น 98,826 คัน และมีวินที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจำนวน 5,638 วิน สำหรับการเปิดรับรอบใหม่คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนยื่นประสงค์เป็นผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้องจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย โดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและได้การรับรองต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองภายใน 120 วัน ซึ่งจะทำให้ภายในต้นปี 2562 จะมีรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมายเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

———————————-
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 – 6
Fax. 0-2271-8805

Leave a Reply

%d bloggers like this: