พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รองผบ.ตร. เป็นประธาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561

10:30 น. วันที่ 2 ก.ค. 2561 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รองผบ.ตร. เป็นประธาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค./รอง ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วย ผบช.น., ภ.1-9, ก., สตม., ทท., ชุดปฏิบัติงาน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่าง ประเทศ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

นับแต่รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้สนอง นโยบายดังกล่าว ด้วยการทุ่มเททรัพยากรและสรรพกําลัง ในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบอย่าง เข้มงวดจริงจัง ใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อทําลายขบวนการค้ามนุษย์ โดยยึดผู้เสียหาย เป็นศูนย์กลาง แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และมิตรประเทศ ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยเมื่อวัน ที่ 28 มิถุนายน 2561 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเลื่อนระดับประเทศไทยจากกลุ่มเทียร์ 2 เฝ้าจับตามอง ขึ้น มาอยู่กลุ่มที่ 2 ซึ่งถือว่าสถาณการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ได้ มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และ ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานให้ปรากฏต่อสังคม ศพดส.ตร. จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานผู้ปฏิบัติ งานและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 2561 ขึ้น ซึ่งมีหน่วย งานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย บช.น., บช.ภ.5, บช.ก., บช.ภ.3, บช.ภ.2, บช.ทท., สํานักงานคดีค้ามนุษย์ สํานักงานอัยการสูงสุด, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์, บ้านพักเด็กและ ครอบครัวกรุงเทพมหานคร, US Homeland Security Investigation (HSI), Federation Bureau of Investigation (FBI), โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP)

Leave a Reply

%d bloggers like this: