“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน 1500 ทุน เป็นเงิน 3 ล้านบาท..

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน1500 ทุน เป็นเงิน 3 ล้านบาท

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”
โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรม การมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมี คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย คุณ ธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นกิจกรรมสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากกว่า 50 ปีแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามความมุ่งหวัง เติบโตมีความรู้ เป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 11 ล้านบาท

วันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) และในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกระดับการศึกษา และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคต่อไป
ผมขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในวันนี้ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครู เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อน รู้รักสามัคคี ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และขอชื่นชม คุณครูทุกท่าน ที่ทำงานในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ในการอบรมและสั่งสอน ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีของสังคม ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: