สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจังหวัดอนามัยวัยเจริญพันธุ์ให้แก่เยาวชนจังหวัดสระแก้วสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองในช่วงวัยรุ่น

(4 ก.ค.) ที่ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดอนามัยวัยเจริญพันธุ์ ปี 2561 โดยมีกลุ่มเด็กที่เป็นประธาน รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือเทศบาล แกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมจำนวน 130 คน
นายวัชระ ศรีพงศ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ ปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในโรงเรียนหมู่บ้านและชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและเยาวชน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีประเด็นการให้ความรู้ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลจากกระบวนการและการทำหน้าที่การเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทางเพศชายและเพศหญิงทุกช่วงอายุซึ่งจะส่งผลให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Leave a Reply

%d bloggers like this: