“ ตม. เน้นบริการเชิงรุก เปิดเพิ่มวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ”

ปัจจุบันมีผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการจึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเปิดให้บริการด้านงานบริการคนต่างด้าวเชิงรุก (Proactive Service) โดยเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ณ สถานที่ทำการ , นอกสถานที่ทำการ และให้บริการนอกสถานที่ด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ซึ่งผู้มารับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการ ขออยู่ต่อฯ , การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ( Re-entry ) , รายงานตัว 90 วัน , แจ้งที่พักคนต่างด้าว โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่และประเภทงานที่เปิดให้บริการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองhttps://www.immigration.go.th/read?content_id=5b39e5dfbef812f4e33d43c1

Leave a Reply

%d bloggers like this: