เริ่มแล้ว!!! กรมการขนส่งทางบก, ทหาร, ตำรวจ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3!!!

เริ่มแล้ว!!! กรมการขนส่งทางบก, ทหาร, ตำรวจ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3!!! วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 นี้ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่ ยืนยัน!!! พร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย และพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงรายละเอียดการรับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่พื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้ต้องใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น พร้อมกำหนดสถานที่ตั้งวินเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านคุณสมบัติผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้นำไปเป็นหลักฐานดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ แต่ละเขตจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2561 คาดว่าจะมีผู้ยื่นประสงค์เป็นผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยจะมีการกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รักษาคุณภาพการให้บริการอย่างปลอดภัย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้ได้หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ประกอบด้วย สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง หรือต้องหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่า หลักฐานกรณีขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังพร้อมรูปถ่ายแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้ขับรถในวิน พร้อมสำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น และเส้นทางหรือท้องที่ในการวิ่งให้บริการ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า นโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพบริการจากภาครัฐ และเพื่อให้มีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน รองรับการขยายตัวของชุมชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจุบัน สถิติรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น 98,826 คัน มีวินที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจำนวน 5,638 วิน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการคู่ขนาน โดยพัฒนาระบบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยการเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสูงสุด ควบคู่กับการกำกับดูแลการให้บริการผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

%d bloggers like this: