สุโขทัยประชุมพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

สุโขทัยประชุมพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้นรวม 134,735 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 7,753 คน แยกเป็นฝึกอาชีพอิสระ 7,409 คน ช่างชุมชน 344 คน โดยคณะกรรมการฯจะได้มีจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และดำเนินการฝึกอบรมฯ กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามโครงการฯต่อไป

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055-612286

Leave a Reply

%d bloggers like this: