กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม

โดยช่วงแรกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยได้บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ จากนั้น นายประครอง สำอางค์ยอด ปราชญ์ ชาวบ้านประจำตำบลบ้านใหม่สุขเกษม บรรยายหลักการทำปุ๋ยน้ำสูตรต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นำกลับไปทำที่บ้าน และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก และมอบกล้าไม้ให้ผู้เข้ารับการอบรบนำกลับไปปลูกที่บ้านด้วย

สำหรับโครงการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายเกษตรในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ การพัฒนาอาชีพต่างๆ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นำความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: