จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยการอบรมดังกล่าวใช้หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นโทษได้ฝึกอาชีพที่ตนเองต้องการและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 8 อำเภอ จำนวน 40 คน ซึ่งในเวลาต่อมา ประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เยี่ยมชมการฝึกอาชีพของการอบรมในครั้งนี้.

Leave a Reply

%d bloggers like this: