จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2561 ในเขตปกครองสงฆ์ ภาค 9 เพื่อปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และบริหารวัดให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่7 กรกฎาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 และคณะสงฆ์ภาค 9 หรือในเขตกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี 2561 ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และบริหารวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดงานครบ 243 ปี ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงลาญชัย โดยมีนางรำในพิธีรำบวงสรวง กว่า 11,101 คน โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ในวงการสงฆ์จะต้องนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้เหมือนในระบบราชการ คือตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา และใช้วัดเป็นศูนย์กลางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งยังต้องนำการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้การดูแลซึ่งกันและกันของประชาชนคนไทย โดยยึดหลัก บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) บูรณาการร่วมกันเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
สำหรับการประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ในครั้งนี้มีหลักสำคัญประกอบด้วย หลักการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และบริหารวัดให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 9 และนโยบายวัดประชารัฐ ตามนโยบายวัดสร้างสุข คนสร้างชาติและพุทธศาสน์สร้างใจ เพื่อความสุขของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล และพิธีเปิดชมรมผู้รักษาวัดบ้านเปลือยใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันดูแลวัดและศาสนสถานให้คงอยู่ในสภาพที่ดี เป็นที่เจริญตา เจริญใจแก่ พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมประกอบศาสนกิจในทุกๆวัน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

%d bloggers like this: