รัฐบาลขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึง ก.ย.62

รู้ยังรัฐบาลขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึง ก.ย.62 แล้วนะ
เมื่อพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม หลายคงคงสงสัยว่าคืออะไร วิธีสังเกตง่ายๆ คือตอนที่ซื้อสินค้าแล้วรับบิลมาจะเห็นว่ามียอดเงิน ที่ด้านหน้าเขียนว่า VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2535 รัฐบาลมีการออกพระราชกฤษฎีกาประกาศลด VAT ให้เหลือร้อยละ 7 มาโดยตลอด ทั้งที่ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรให้เก็บในอัตราร้อยละ 10 และกำลังจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ให้เกิดการสะดุด ขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลไม่มีปัญหาการเก็บรายได้จนต้องขึ้น VAT คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ในการขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ขณะที่หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วภาษีที่ได้จากตรงนี้รัฐบาลนำไปทำอะไร คำตอบก็คือ นำไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและการจัดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ให้กับประชาชน ยกตัวอย่างใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถเห็นได้ง่ายๆ ก็เช่น ด้านคมนาคมที่มีการนำงบประมาณมาสร้างถนนสายต่างๆ ด้านการศึกษาก็เป็นงบสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนฟรี 15 ปี โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเล่าเรียน เป็นต้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: