ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ บูรณาการทุกภาคส่วนลุยจัดระเบียบสังคม ป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

จังหวัดแพร่ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ,พันเอกชินทัศ หมวกละมัย รองผอ.รมน.จว.พ.ร.(ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ และนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอร้องกวาง ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่(กลุ่มงานความมั่นคง),ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอร้องกวาง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร้องกวาง,เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน.12 พล.ม.1/กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,สมาชิก อส.ร้อย บก.บร.จังหวัดแพร่/ร้อย อส.อ.ร้องกวาง,เจ้าหน้าที่สนง.สรรพสามิตแพร่ ,เจ้าหน้าที่สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแพร่,พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการปฏิบัติ ดังนี้.-
1.ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 3 แห่ง ผลปรากฏว่าไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
2.สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด จำนวน 15 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: