กระทรวงเกษตรฯ เผย UN ไม่เคยปล่อยเงินกู้เกษตรกร ตามที่ บ.พันปี กรุ๊ป หลอกลวง

กระทรวงเกษตรฯ เผย UN ไม่เคยปล่อยเงินกู้เกษตรกร ตามที่ บ.พันปี กรุ๊ป หลอกลวง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด อ้างตัวเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) และได้รับเงินกองทุนสนับสนุนจาก UN เพื่อชี้ชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีพันธสัญญา และมีเงินทุนให้กู้ยืมแก่เกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรฯ มีความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงได้มีหนังสือไปยังผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator หรือ UNRC) เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ว่ามีสถานะเป็นสมาชิก UN และได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน UN ตามที่บริษัทฯ กล่าวอ้างหรือไม่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561 ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้แจ้งผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า การดำเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตรผ่านบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งนั้นไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของหน่วยงานใด ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินทุน การสนับสนุนในรูปแบบโครงการใด ๆ หรือการติดต่อประสานงานโครงการกับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้การแอบอ้างชื่อขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติของบริษัทดังกล่าว ถือเป็นการหลอกลวง

ทั้งนี้ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะที่บริษัทดังกล่าวแอบอ้าง คือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization หรือ FAO) นั้น จะให้การสนับสนุนทางวิชาการมากกว่าการสนับสนุนทางการเงิน โดย FAO จะดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาเหล่านั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของประเทศผู้รับร่วมกับ FAO ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในประเทศใด ๆ จะต้องมีการหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐบาลนั้น ๆ ดังนั้นจากรายละเอียดข้างต้น บริษัท พันปีกรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด ไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FAO และไม่ได้เป็นบริษัทภายใต้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ FAO

นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนกรณีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทพันปีฯ หรือบริษัทในเครือข่ายสามารถไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงหรือคดีฉ้อโกงประชาชนกับบริษัทฯ ต่อไปได้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินงานของเครือข่ายบริษัทฯ เพื่อขยายผล และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและประชาชนต่อไป สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแจ้งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ข้อเท็จจริงตามที่ UNRC แจ้งแก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ให้ทราบ เพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ไม่หวังดีในทุกกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำการเกษตรพันธสัญญา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในทุกจังหวัด และสายด่วน 1170

Leave a Reply

%d bloggers like this: