จ.ชลบรี สอศ.รุก เร่งพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC สร้างเครือข่าย

จ.ชลบรี
สอศ.รุก เร่งพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC สร้างเครือข่าย

วันที่ 8 กรกฎาคม 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ได้เปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม อาหารและโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม
สอศ.ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้จัดประชุมและวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์พิเศษเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ซึ่งกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำข้อมูล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและสอดคล้องกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: