สอศ.ระดมสมองทำหลักสูตรเสริมอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร การแพทย์ครบวงจร สนองโลกที่เปลี่ยนไป

พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลัง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกำลังอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมหลัก ใน EEC และSupply Chain ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ว่าในที่ประชุมมีการนำเสนอเรื่องการปรับหลักสูตร ให้มีความเข้มข้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมขอให้พิจารณาทบทวน ปรับหลักสูตรให้เหมาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น ให้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการในแบบทวิภาคีอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เน้นภาษาที่ 3 ภาษาที่4อย่าง จีน ฝรั่งเศส เยอรมันรัสเซีย ตลอดถึงภาษาเพื่อนบ้าน การจัดหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ทันต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7% อุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนเพิ่มขึ้น5- 10% หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุอายุ หลักสูตรจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้สอนต้องรู้เท่าทันและได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง ชาวอาชีวะศึกต้องทำงานให้สอดคล้องกับอีอีซีและการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
“สอศ.จึงต้องวิเคราะห์ว่าอะไรที่เราทำไปแล้วอะไรที่จะต้องสนับสนุนต่อเพื่อให้วิทยาลัยในสังกัดสอศ.เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ นับจากวันนี้ อีก1เดือน จะตามงานว่าแต่ละสถานศึกษาได้ทำงานตามแผนที่ได้คิดกันในวันนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม อะไรที่ทำได้ก่อนต้องทำ ไม่รออีกต่อไป และในวันที่ 9-10ส.ค.61 จะมาพบกันอีกครั้ง เพื่อมารายงานให้ตนและที่ประชุมรับทราบว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ส่วนสถานศึกษาอาชีวเอกชนใดที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็ยังสามารถเข้าร่วมได้ สำหรับกิจกรรมโครงการใดที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุน ก็ขอให้ดำเนินการจัดทันเพื่อให้ทันปีงบประมาณ ต้นปี62 เรามุ่งเน้น กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติจริง เน้นเอาไปใช้งานได้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์4.0และการก้าวเข้าสู่การเป็นEEC อย่างแท้จริง

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: