ปลัดฯ ท่องเที่ยว และกีฬา ผลักดันท่องเที่ยวเชิงอาหาร จับมือ “เชฟชุมพล แจ้งไพร” และทีมงาน มาประกอบอาหารเมนูพิเศษในงานสาธิต “ท่องเที่ยวเชิงอาหารแปลงวัตถุดิบเป็นเมนู อุดหนุนเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว”

ณ.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยใช้ สัปรด เป็นพระเอกของทุกเมนู ทั้งคาว-หวาน ท่ามกลางความสนใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง จากกระแสความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสัปรดในขณะนี้ราคาของผลิตผลตกลงอย่างมาก และ
รัฐบาลได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหันมาบริโภคสัปรด โดยให้ภาครัฐได้พิจารณาเลือกสัปรดเป็นของเสิร์ฟระหว่างการประชุม และนำมาจัดเป็นเมนูอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สัปรดให้หลากหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชางเกษตรกรไทย โดยในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนนโยบายนี้ไประยะหนึ่งแล้ว ปลัดท่องเที่ยวฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การนำสัปรดมาสร้างเมนูอาหารจะเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจนำไปสร้างสรรค์ได้อีกมากปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลิ้มรสอาหาร การได้เรียนรู้วิธีทำและลงมือในการประกอบอาหารด้วยตนเอง การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงถือได้ว่าเ็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทุกคนไปโดยปริยาย จากความต้องการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาส พิเศษจาก “สับปะรด”
อุดหนุนเกษตรกรไทย
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เปิดเผยในโอกาส
เชิญเชฟชอดัง “ชุมพล แจ้งไพร” และทีมงาน มาประกอบอาหารเมนูพิเศษในงานสาธิต
ท่องเที่ยวเชิงอาหารแปลงวัตถุดิบเป็นเมนู อุดหนุนเกษตรกร กระตุนเศรษฐกิจภาค
การท่องเที่ยว” ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยใช้ “สับปะรด”
เป็นพระเอกของทุกเมนู ทั้งคาว-หวาน ท่ามกลางความสนใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงฯ และสอมวลชนจานวนมาก
จากกระแสความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสับปะรดในขณะนทีราคาผลิตผล
ตกลงเป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหันมาบริโภคสับปะรด โดยให้ภาครัฐได้
พิจารณาเลือกสับปะรดเป็นของว่างเสิร์ฟระหว่างการประชุม และนามาจัดทำเป็นเมนูอาหารเพือเพิม
ปริมาณการใช้สับปะรดให้หลากหลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรไทย โดยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งขอความร่วมมือหนวยงาน
ในสังกัดให้การสนับสนนนโยบายนี้ไประยะหนึ่งแล้ว
ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิมเติมว่า การนาสับปะรดมาสร้างเมนูอาหารจะเป็นทางเลือกให้
ามสำคัญกับ
ผสนใจนาไปสรางสรรค
อีกมาก ปจับนนักทองเทยาทงชาวไทยและชาวต่างชาตให้คว
เรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลิมรสอาหาร การได้เรียนร้วิธีทา และลงมือทำอาหาร
ด้วยตนเอง การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทกคนไป
โดยปริยาย จากความต้องการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนำมาใช้ในการท่องเที่ยวรวมถึงใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ และขยายฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งอีกด้วย สำหรับงานในวันนี้ ท่านปลัดพงษ์ภานุ เศวตรุณทร์ ปลัดท่องเที่ยวและกีฬา ได้จับมือกับเชฟ ชุมพล แจ้งไพร มานำเสนอเมนูอาหารหลากหลายจากสัปรด เป็นการแปลรูป ถนอมอาหาร และเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรตลอดจนถึงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวได้นำแนวคิดไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเมนูที่นำมาสาธิตทุกอย่างจะแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานรวมทั้งสื่อมวลชนที่มาร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรสกัน ีวมถึงก่อนกลับมีการจับสลากเพื่อรับสัปรดกลับไปรัปทานกันฟรีๆอีกด้วย

ใหญ่ ยานนาวา รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: