สภา กทม.เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เพิ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบ คลุมมากขึ้น

สภากทม.เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เพิ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคุลมมากขึ้น..

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 61 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2561โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร สภากทมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ มหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. … ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
สำหรับ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญ ฯ ได้พิจารณาแก้ไขในประเด็นต่างๆ อาทิ การกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย กิจการให้บริการเลี้ยงเด็กและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ รวมทั้งการให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรค นอกจากนี้ คณะกรรมการวิสามัญ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครควรให้หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการแทน โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ กรุงเทพมหานครควรดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการ และเร่งดำเนินการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การยื่นขอผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล

สภากทม. เห็นชอบการก่อสร้างอาคารสูงของ รพ.ลาดกระบัง และ รพ.สิรินธร เนื่องจากมีความจำเป็นในกรณีพิเศษ
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ขอถอนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เรื่อง พร้อมทั้งได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย ถอนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงลาดกระบัง แขวงทับยาว แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง และแขวงประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. … เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะมีโครงการให้ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ของโรงพยาบาลสิรินธรอยู่ในบริเวณที่ 3 ซึ่งมีความสูงเกินจากที่กฎกระทรวงฯ กำหนดไว้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอนร่างข้อบัญญัตินี้
จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงลาดกระบัง แขวงทับยาว แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง และแขวงประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. … โดยให้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า กรุงเทพมหานครได้เห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และให้สำนักงานเขตลาดกระบังใช้พื้นที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเดิม ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร หรืออาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร โดยไม่ได้กำหนดให้อาคารของส่วนราชการท้องถิ่นที่ใช้ในราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น การก่อสร้างอาคารดังกล่าวซึ่งมีความสูงหรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกินที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงไม่อาจกระทำได้
สำหรับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. … โดยให้เหตุผลว่า กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน จึงได้เห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร และสำนักงานเขตลาดกระบังเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งให้มีพื้นที่บริการประชาชนที่เพียงพอ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 ซึ่งบริเวณที่ 1 กำหนดห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร หรืออาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร และบริเวณที่ 3 กำหนดห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร ดังนั้น การก่อสร้างอาคารดังกล่าวซึ่งมีความสูงหรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกินที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงไม่อาจกระทำได้ กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครทั้ง 2 เรื่องขึ้นใหม่ เพื่อกำหนดรายละเอียดที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ 3 วาระรวด กับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ร่าง และจะดำเนินการจัดส่งให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

เตรียมพิจารณางบประมาณกทม.18-19 ก.ค.นี้
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้ากรุงเทพมหานครจะเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมกำหนดระยะเวลาการพิจารณาวาระแรก ในวันที่ 18-19 ก.ค.61 และในวันที่ 25 ก.ค.61 จะเป็นการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาญัตติอื่นๆ ต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
————————

Leave a Reply

%d bloggers like this: