พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ

สระบุรี.. มอบทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ เงินกองทุนผู้สูงอายุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 11 ก.ค.61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคลและเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ จ.สระบุรี วงเงิน 1,310,600 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้นางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้กล่าวชี้แจงถึงการให้บริการของสำนักงานฯ และบริการกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมกำชับในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการนำเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยนำไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การกู้ยืมเงินต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือชำระด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้พบปะพูดคุย และมอบเช็คเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 42 ราย เป็นเงินจำนวน 1,310,600 บาท พร้อมฝากย้ำให้ทุกคนนำเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าแก่ตนเอง และครอบครัว
สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนใน 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) การสนับสนุนโครงการ สำหรับองค์กร/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินกิจกรรมการกับผู้สูงอายุ และ 2) การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับเงินกองทุน

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: