ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมาและหารือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยท่านอดีตสข.บุญเลิศ คงโครัด ประธานกรรมการฯและท่านผอ.สมหวัง เสาะแสวง เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุม ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯได้บริจาคพัดลมโคจรเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในห้องเรียนจำนวน 13 ตัว ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: