โรงพยาบาลปทุมธานี จัดงาน “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศการเข้าถึงบริการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมองในภาวะฉุกเฉินเชื่อมโยงระดับอำเภอ” ในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี

วันนี้ 13 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงาน “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศการเข้าถึงบริการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองในภาวะฉุกเฉินเชื่อมโยงระดับอำเภอ” ในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี เข้าร่วมพิธี
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวประชารัฐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป พฤติกรรมสุขภาพมีรูปแบบเปลี่ยนจากเดิม เช่น พฤติกรรมการออกกำลังกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ภาวะความเครียดจากการดำรงชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตามมา เมื่อผู้ป่วย เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคดังกล่าว ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยการประเมินอาการพร้อมทั้งการนำส่งอย่างรวดเร็วและถูกต้องสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง จึงจัดงานมหกรรม “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศการเข้าถึงบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในภาวะฉุกเฉินเชื่อมโยงระดับอำเภอ”ในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานีปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดการตายของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการโรคหลอดเลือดหัวใจและ โรคหลอดเลือดสมอง โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองปทุมธานี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสามโคก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอลาดหลุมแก้ว และคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: