บึงกาฬ SMEประชุมชี้แจงนโยบายสมาพันธ์ SMEไทย

บึงกาฬ SMEประชุมชี้แจงนโยบายสมาพันธ์ SMEไทย
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2516 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ “ นายวรากร เจียรเสริมสิน ประธานสมาพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายสมาพันธ์ SMEจังหวัดบึงกาฬ พร้อม
นายอัมพร พนมเริงศักดิ์ ประธานสมาพันธิ์ SME จังหวัดบึงกาฬ
สสว. จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ธนาคาร SME BANK สาขาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครร่วมกับส่วนภาครัฐจังหวัดบึงกาฬอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการหลายภาคส่วน ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและสมาชิก SME จังหวัดบึงกาฬเพื่อให้สมาชิกในจังหวัดบึงกาฬเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
ในการประชุมชี้แจงนโยบายของสมาพันธ์ SME จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พ่อค้า ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้
“สมาพันธ์ SME ไทย” ดังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค
สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
ข้อ 2 เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME
ข้อ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
ข้อ 4 ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1. ได้เชื่อมโยงความรู้และประโยชน์กับเครือข่ายสมาพันธ์ SMEไทย ที่มีภาคีเครือข่าย สมาชิกจากทั้งสมาคม ชมรมสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมากกว่า 100 องค์กรได้อย่างกว้างขวาง
2.มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมกันกับสมาพันธ์ SMEไทยซึ่งเป็นองค์กรทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันพัฒนาธุรกิจ สร้างพลังจากคณะทำงานหรือคลัสเตอร์ธุรกิจต่างๆ
3.ร่วมเป็นกระบอกเสียงสำหรับ “คนตัวเล็ก” ผ่านช่องทางใหม่อย่างสมาพันธ์ ส่งถึงหน่วยงานภาครัฐ และส่วนราชการเผื่อผสานความต้องการของ SMEs ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
4.ได้รับสิทธิ์และโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมธุรกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาพันธ์ให้กับเครือข่ายสมาชิก SMEs

5.ได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการในกรณีที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าหรือการออกบูธในราคาพิเศษ
ผู้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ได้เข้าใจนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการและสมาชิกจะได้รับของสมาพันธ์ เอสเอ็มอี

**ภาพ/รายงานโดย สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดบึงกาฬ

Leave a Reply

%d bloggers like this: