จังหวัดลำพูน ฝ่ายปกครองสนธิกำลัง ลุยจัดระเบียบสังคมกวดขันสถานบริการ สถานประกอบการ แหล่งมั่วสุมในพื้นที่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.00 น. – 23.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และนายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) นำโดยนายยุทธพงศ์ ไชยศร ป้องกันจังหวัดลำพูน สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน ,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน ,สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน, สนง.สาธารณสุข อ.เมืองลำพูน , จนท.ทหาร บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ลพ. และจนท.ทหาร ร้อย รส.ที่ 1 (ร.7 พัน 1) ชุดร้อย สห. มทบ.33 พร้อมสมาชิก อส. กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อย อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และตรวจตรากวดขันสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน เพื่อให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลว.22 ก.ค. 2558 , นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม และนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1. เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ชื่อ ร้านโต๊ะส้ม ตั้งอยู่เลขที่ 57/5 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่าน สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรณีพบการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทาง facebook ชื่อ ร้านโต๊ะส้ม เบียร์วุ้น จากการตรวจสอบ ทางผู้ประกอบการยอมรับว่ามีการจัดโปรโมชั่น เบียร์ยี่ห้อ U ภายในร้านและมีการโพสต์ลงบน facebook จริง จนท.สาธารณสุข อ.เมือง ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานร้องทุกข์ต่อ พนง.สอบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรม โดยกล่าวหาว่า “ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย” ตาม ม.30(3) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่ง พงส.ได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บ.
2.ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ ต.บ้านกลาง ต.เหมืองง่าและต.ป่าสัก ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับ/แนะนำให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องเวลาปิด-เปิด , การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด , การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเสียงดังที่เกิดจากดนตรีหรือการแสดงดนตรี และทาง จนท.จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้แนะนำผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด
3. ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน ตาม ม.17 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 จำนวน 4 รายๆ ละ 100 บ.
4. ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ใช้บริการ จำนวน 16 ราย ไม่พบมีผลบวก
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: