“ปศุสัตว์บึงกาฬ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีวิไล”

“ปศุสัตว์บึงกาฬ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีวิไล”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดบึงกาฬ และน.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล รก.ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องโรงฆ่าสัตว์ จากการตรวจประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการที่ผ่านมา การตรวจประเมินครั้งนี้ สนง.ทต.ศรีวิไล ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ กำหนดให้ สนง.ทต.ศรีวิไล ส่งแผนการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ พร้อมทั้งรายละเอียดการดำเนินงาน ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดบึงกาฬ ทราบในลำดับต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: