ผู้ว่าปทุมฯพายเรือ โปรโมทการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการแถลงข่าว โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ (วัดชินวราราม วรวิหาร) พร้อมด้วย พระมงคลวโวปการ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) นายชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านกลาง และพระครูสมุห์วัชระภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้ ร่วมแถลงข่าว
ในครั้งนี้ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพายเรือยาวด้วยตนเองเพื่อเป็นการโปโมทการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดต่อไปและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่พัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันเรือพายจัดเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน อันสืบเนื่องมาจากวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในอดีต ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความผูกพันกับสายน้ำโดยใช้เรือเป็นพาหนะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพาหนะที่สำคัญในการคมนาคมและการประกอบอาชีพจนกลายเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมและอารยะธรรมแห่งลำน้ำของคนไทย ลำน้ำยังเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานความรื่นเริงและความสามัคคีระหว่างคนในแต่ละท้องถิ่น การแข่งขันเรือพายจึงได้กำเนิดขึ้นมาจากผู้ที่ใช้วิถีชีวิตทางสายน้ำนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิงและสร้างความสามัคคีระหว่างคนไทยในท้องถิ่นเดี่ยวกันนับว่าเป็นประเพณีอันดีงามเป็นมรดกแห่งลำน้ำที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบไป
สนามที่ 1 วัดมะขาม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 1.เรือยาวใหญ่ จำนวน 55 ฝีพาย 2.เรือยาวกลาง จำนวน 40 ฝีพาย 3.เรือยาวเล็ก จำนวน 30 ฝีพาย 4.เรือยาวเล็ก จำนวน 30 ฝีพาย
สนามที่ 2 วัดมะขามใต้ (วัดชินวราราม วรวิหาร) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 1.เรือยาวใหญ่ จำนวน 55 ฝีพาย 2.เรือยาวกลาง จำนวน 40 ฝีพาย 3.เรือยาวเล็ก จำนวน 30 ฝีพาย 4.เรือพายม้า จำนวน 10 ฝีพาย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: