ปทุมธานี สอศ. นัดประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) ลุยผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะรองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมและพัฒนาการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรม 4.0
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นการลงทุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นต้น สาขาเหล่านี้ล้วนต้องการทักษะฝีมือกำลังคนจากอาชีวศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งองคาพยพของประเทศได้นั้น ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประสานพลังประชารัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับการมีงานทำ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลวิจัยและพัฒนากำลังคนของประเทศ การประชุมในวันนี้ จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 โดยการใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมาตรฐานสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,800 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการนำเสนอทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021 โดย ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 36 กลุ่ม พร้อมทั้งจัดให้มีนิทรรศการ อ.กรอ.อศ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้อีกต่อไป

มยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: