กิจกรรมอุบลราชธานีปลอดแชร์ลูกโซ่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ

วันนี้19กรกฏาคม2561เวลา9.00นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีห้องประชุมพรหมราช

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย พร้อมวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ยุติธรรมจังหวัด, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอุบลราชธานีปลอดแชร์ลูกโซ่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ

ท่านสฤษดิ์วิทูรย์ผู้ว่าราชการอุบลราชธานีเสนอจัดทำให้ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ปลอดแชร์ลูกโซ่ 100% โดยจึงมีการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นพร้อมได้มอบลายเซ็นไว้บนเสื้อยืดที่แจกให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้นำชุมชนทั้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, พนักงานสอบสวนเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ช่วยกันปกป้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยภายใต้การสัมมนา

เรื่อง รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อันสำคัญ และเป็นการดำเนินการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพ ที่แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ อันสลับซับซ้อนยิ่ง และยากแก่การป้องกัน สมาพันธ์ฯจึงมีแนวความคิดเพิ่มเติมนอกจากช่วยภาคราชการในด้านแจ้งเบาะแส สนับสนุนข้อมูลด้านการสืบสวนปราบปราม คือการเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน เป็นแนวทางให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันมิให้ประชาชนหลงเป็นเหยื่อ ซึ่งจะไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมในรูปแบบ แชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่พลิกแพลงรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชน

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยได้ขอรับคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการภารกิจต่างๆของสมาพันธ์ฯและมีหน่วยงานอื่นๆอาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนภารกิจ และดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่งนำผลสำเร็จในการพิชิตคดีสำคัญมากมาย สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชาติ เพื่อศาสนา และเพื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่หวงแหนและเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย มีผลงานทั้งด้านการช่วยสนับสนุนข้อมูลภาครัฐจำนวนมากอาทิ คดีฉ้อโกงประชาชน แชร์ตู้คอนเทนเนอร์ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์น้ำมันหอมละเหย คดีฉ้อโกงประชาชน,อาชญากรรมข้ามชาติบริษัท ยูฟันสโตร์ จำกัด คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์ทองทำพีกาซัส และอื่นๆอีกมากมายที่สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เข้าร่วมทำงานให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นหยื่อ และความเสียหายในแต่ละครั้งแต่ละคดีหลายพัน หลายหมื่นล้าน มีความเสียหายเท่ากับงบประมาณการบริหารประเทศของกระทรวงบางกระทรวงทั้งปี โดยเงินตราเป็นเงินของประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ กู้หนี้ยืมสิน และเสียทรัพย์สินไปจำนวนมาก
โดยวันนี้มีผู้นำชุมชนทั้ง25อำเภอเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวน400คน

ทั้งนี้นายสามารถเจนชัยจิตรวนิชประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาใก้กับผู้นำผู้ปกครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพราะถ้าผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
ก็จะไปทั้งหมู่บ้านถ้ากำนันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ไปทั้งตำบลเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นำโดยสภาพดังนั้นจึงต้องให้ความรู้กับผู้นำเหล่านี้ถ้าประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพประชาชนถูกโกงสังคมก็จะอ่อนแอเราจะเห็นได้ว่าถ้าคนในสังคมถูกโกงจนเคยชินการปราบปรามการโกงระดับชาติก็จะไม่เกิดเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะนักการเมืองโกง, ข้าราชการโกงที่เราเห็นโกงนมเด็ก, โกงบ้านคนจนเป็นต้นดังนั่นทางสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมคนไทยต้องไม่ถูกโกงเพื่อเป็นการปกป้องพี่น้องประชาชนดังนั้นกิจกรรมการให้ความรู้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ป้องกันให้คนไทยไม่ถูกโกง
ซึ่งปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้บัญชาเรื่องเร่งด่วน6เรื่องที่รัฐบาลต้องทำภายใน8เดือนนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องการฉ้อโกงและการลดความเหลื่อมล้ำจะเห็นได้ว่าแชร์ลูกโซ่เป็นทั้งเรื่องการฉ้อโกงและความเหลื่อมล้ำดังนั้นการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องทำอย่่างเร่งด่วน
ทางสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันทำให้”คนไทยต้องไม่ถูกโกง”
นายสามารถกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

%d bloggers like this: