เขตประเวศ ตรวจร่วมโครงการ 3 ประสาน บริเวณคลองขันแตก

เขตประเวศ ตรวจร่วมโครงการ 3 ประสาน บริเวณคลองขันแตก

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ประเวศ ออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ บริเวณคลองขันแตก ตั้งแต่ ริมถนนสุขาภิบาล 2

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาสภาพถนน แม่น้ำ คูคลอง และภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เขตฯ จึงกำหนดจัดสายตรวจร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหารจากหน่วย ร้อย รส.ประเวศ กองทัพบก หน่วยงานตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

อีกทั้งในการดูแลพื้นที่ถนน คูคลองและภูมิทัศน์ของเมือง ให้อยู่ในสภาพสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535พร้อมทั้งซักซ้อม ทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
……………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: