ปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่19 ก.ค.61เวลา 10.30 น. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อนแม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและสามารถสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 36,000 บาท
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ของนางฉลอม เจริญสัตย์ เลขที่ 61/11 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง (เสียหายทั้งหลัง) โดยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด 1.กรณีเกิดอัคคีภัย หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอนตามความเหมาะสม มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท2.กรณีที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ให้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯงานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือในเรื่องที่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน ตามข้อ 1

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: