จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ายู่หัว

จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ายู่หัว
วันนี้ (20 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดบึงกาฬร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์หลวงพ่อพระใหญ่และพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทยและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติศาสนาและประชาชน และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี พิธีกรรม การสวดนพเคราะห์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: