ผอ.สมท.กอ.รมน.ประธานเปิดอบรมหลักสูตรขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. กลุ่มสื่อมวล ชนเพื่อความมั่นคง ประจำปี 61 ในโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนมวลชน จากทั่วประเทศ 200 ท่าน..

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ.หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

จัดอบรมหลักสูตรขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. กลุ่มสื่อมวลชนเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2561 ในโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน.โดยมี พลโท ทรงพล รัตนโกเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชน และ สารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สมท.กอ.รมน.)ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน.

ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสื่อมวลชน ได้แก่ สมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและโทคทึศน์(ประเทศไทย)สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ สำหรับการบรรยายช่วงเช้าใน เรื่อง”การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

จาก พ.อ.ดร.วรวุฒิ แสงทอง สำหรับการบรรยายช่วงบ่ายในเรื่อง”คุณธรรม และจริยธรรมสื่อ”จาก พ.ท.สุธี สุขสากล เสร็จจากการอบรม ได้มี พ.อ.อุดม โกษากุล รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชน และ สารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(รอง ผอ.สมท. กอ. รมน.)ประธานปิดการอบรม มอบเข็ม และ เกียรติบัตร ให้สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนจากหลายสำนัก 200 ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ความสามารถ ในการเป็นนักสื่อสารมวลชนกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ได้อย่างถูกต้องตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ครั้งนี้ด้วยครับ

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: