ผู้ว่าฯปทุมธานี พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานีและพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2561 และโอกาสครบรอบ 4 ปี ของศูนย์ดำรงธรรม

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯปทุมธานี พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานีและพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2561 และโอกาสครบรอบ 4 ปี ของศูนย์ดำรงธรรม
วันนี้ (23 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานีและพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2561 และโอกาสครบรอบ 4 ปี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม

ศูนย์ดำรงธรรมสามารถบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลอำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมและบริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยกำหนดภารกิจหลักของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไว้ 7 ภารกิจ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ การบริการเบ็ดเสร็จ บริการรับ-ส่งต่อ บริการข้อมูล บริการให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และดำเนินการตามนโยบายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล รับความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ยังมีขอบเขตงานที่ครอบคลุมงานในด้านอื่นๆ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรมได้มอบหมายภารกิจตามนโนยบายสำคัญของประเทศมาดำเนินการผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรม เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแชร์ลูกโซ่และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นต้น โดยเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรม จำนวน 2,450 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติได้แล้ว จำนวน 2,287 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 163 เรื่อง

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: