สระบุรี.. ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ร่วมพัฒนาลำคลองห้วยแร่

สระบุรี.. ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ร่วมพัฒนาลำคลองห้วยแร่
ผู้ว่าฯสระบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ร่วมพัฒนาลำคลองห้วยแร่ ในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงจังหวัดสระบุรี
วันที่ 23 ก.ค.61 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงจังหวัดสระบุรี ที่คลองห้วยแร่หน้าวัดปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจังหวัดสระบุรีเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ ในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง มีพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอเสาไห้ นักศึกษาวิชาหาร กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ฯ จะเป็นการสืบสานรักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำ สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนอีกด้วย
และจังหวัดสระบุรีได้เลือกลำคลองห้วยแร่หน้าวัดปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนนำร่องในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ในการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนริมน้ำให้ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ลำคลองปากบาง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขามีระยะความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งคลองปากบาง รับน้ำจากคลองห้วยแร่ ห้วยผึ้ง รวมกับน้ำฝนที่ตกในบางส่วนของพื้นที่ ต.ห้วยบง ต.เขาดินพัฒนา ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.งิ้วงาม ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ แล้วไหลรวมกับแม่น้ำป่าสัก โดยในการปฏิบัติงานมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ในการนำเอาเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังพล รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหาร เข้าไปร่วมกันกำจัดวัชพืชร่วมกับกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอเสาไห้ เพื่อขับเคลื่อนในการสร้างชุมชนริมน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนน่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีความพอเพียงและจะเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดสระบุรี โดยพสกนิกรชุมชนปากบางแห่งนี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ และจะร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนและผาสุก ตามพระราชประสงค์ต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: