เขตประเวศ จัดแข่งขันเรียงความ เนื่องในวันแม่หัวข้อ”แม่ของฉันคือ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่”

เขตประเวศ จัดแข่งขันเรียงความ เนื่องในวันแม่หัวข้อ”แม่ของฉันคือ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่”

ณ.ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ วันอังคารที่ 24 ก.ค.61 เวลา 09.00 น.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉันคือ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่ปีงบประมาณ 2561 ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนต้นได้แสดงความสามารถด้านการเขียนเรียงความสนับสนุนให้นักเรียนผู้เขียนเรียงความได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนผู้เข้าแข่งขันร่วมในพิธี
สำหรับเป้าหมาย การจัดเรียงความในหัวข้อแม่ของฉันคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อจัดหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านการเขียนเรียงความระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากนักเรียนสังกัดกรุงเทพนคร ในโรงเรียนพื้นที่เขต โดยมีความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ เอ4 ทั้งนี้เงินรางวัลแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 5 รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 3000 บาท รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ทุนการศึกษา 2000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาทและรางวัลชมเชย 2 รางวัลทุนการศึกษา 500 บาท ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งเป็น 5 รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 3000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุ่นการศึกษา 1000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลทุนการศึกษา 500 บาท

.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: