พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เขตพื้นที่สน. วังทองหลาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.สินเลิศ สุขุม รอง ผบก.น.4 คณะผู้บริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ กต.ตร. ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้แทนเขตวังทองหลาง ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนทรัพย์สินเก่า เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีปัญหารุนแรง ชุมชนทรัพย์สินเก่า ณ ห้องประชุมสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ถนนซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เขตพื้นที่ สน.วังทองหลาง

ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศมีการแพร่ระบาดในระดับที่น่าห่วงใย พบว่าผู้เสพยาเสพติดรายเดิมยังคงมีอยู่ และผู้เสพรายใหม่มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น จากข่าวสารที่เสนอต่อสาธารณชน คดีอาชญากรรมหลายประเภท เช่น คดีข่มขืน ฆ่า ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นผู้เสพยาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในสังคมหมู่บ้าน และชุมชนทั่วประเทศเป็นตัวบ่อนทำลายความสงบสุขของประชาชนในดำรงชีวิต มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงมีแนวคิดที่ว่า สังคม หมู่บ้าน/ชุมชน จะปลอดจากการแพร่ระบาดยาเสพติด ปราศจากอาชญากรรม จะต้องให้ประชาชน มีความเข้าใจและรับรู้ถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด และร่วมมือกันหยุดยั้งป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้แก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปอย่างยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง” โดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดจำนวนผู้เสพและผู้ค้าภายในหมู่บ้าน /ชุมชน เพิ่มจำนวนครัวเรือนปลอดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมในอยู่บ้าน/ชุมชน และ หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง โดยกำหนดวิธีการทำงานไว้ 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ พบปะผู้นำ สืบสภาพชุมชนและประกาศวาระชุมชน ระยะกลางน้ำ ติดตามการบำบัด ควบคุมดูแลผู้เสพและสร้างความร่วมมือจากชุมชน ระยะปลายน้ำ ปรับสภาพแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการสำรวจปัญหาและความพึงพอใจของประชาชนก่อนและหลังการดำเนินโครงการ สำหรับชุมชนทรัพย์สินเก่าได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2535 สภาพพื้นที่เป็นลักษณะคล้ายชุมชนแออัดไม่ค่อยเป็นระเบียบ เป็นพื้นที่ไม่มีสัญญาเช่าประมาณ 90% และเป็นพื้นที่ มีสัญญาเช่า 10% พื้นที่ส่วนใหญ่มีทั้งบ้านอยู่อาศัย บ้านเช่า และหอพัก บ้านเกือบทุกหลังที่อยู่ทิศตะวันออก ติดคลองวัดตึก บริเวณใต้ถุนบ้านจะมีน้ำท่วมขัง และเน่าเสีย จากการสำรวจพื้นที่พบว่า มีผู้ค้า 9 ราย ผู้เสพ 20 ราย หลังจากได้ดำเนินการผลพบว่า จับกุมผู้ค้า 6 ราย คงเหลือ 3 ราย (ยุติบทบาท) ผู้เสพส่งบำบัด 13 ราย คงเหลือ 7 ราย (ผลักดันออกนอกพื้นที่) โดยมีห้วงระยะเวลาการดำเนินการทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ มี.ค.-ธ.ค.61

ในครั้งนี้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ ที่นำไปสู่การเกิดอาชญากรรม ที่มีความรุนแรง และปัญหาในสังคมอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา มิได้เป็นความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรเอกชน และภาคประชาชน จะต้องมีการบูรณาการ ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยให้ ทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

และครั้งนี้ ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 สำนักงานเขตวังทองหลาง คณะกรรมการ กต.ตร.สน.วังทองหลาง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำโครงการนี้ขึ้น และอวยพรให้ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

Leave a Reply

%d bloggers like this: