คณะรัฐมนตรีเคาะแล้ว! ปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

คณะรัฐมนตรีเคาะแล้ว! ปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในส่วนของระบบการจัดการทรัพยากรและชุมชน โดยการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ “ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ”

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม ทั้งสิ้น 58 ชนิด เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง เต็ง ฯลฯ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
————-
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: