เขตประเวศ ทอดผ้าป่า “ขยะสร้างบุญ” หวังสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

เขตประเวศ ทอดผ้าป่า “ขยะสร้างบุญ” หวังสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

ที่โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ วันพุธ 25 ก.ค.61 เวลา 12.00 น. : นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ ประธานเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาโดยมีพระครูวิบูลย์กิจจานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศคณะผู้บริหารเขตประเวศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองปักหลัก คณะครูโรง เรียนคลองปักหลักและข้าราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่าปัญหาของขยะนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาค รัฐ ภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่จะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดตลอดจนสร้างความร่วมมือกันในการช่วยกันลดปริมาณขยะซึ่งในแต่ละเดือน แต่ละปีกรุงเทพมหานคร จะต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการนำขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไปกำจัดอย่างถูกวิธี ถ้าหากว่าทุกภาคส่วน ได้มีการร่วมมือกันลดปริมาณขยะลงได้จะทำให้กรุงเทพมหานคร ใช้งบประ มาณในการนำขยะไปกำจัดน้อยลงและสามารถนำงบประมาณที่เหลือมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำนักงานเขตประเวศได้จัดทำโครงการร้านศูนย์บาท ศูนย์สตางค์ขึ้น เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพ มหานครโดยมีเป้าหมายประกอบด้วยอาคารสำนักงานเขตประเวศ สถานศึกษาจำนวน 3 แห่งและชุมชนในพื้นที่เขตประเวศจำนวน 8 แห่งสร้างเครือข่ายการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดให้ปราศจากขยะรีไซเคิลอีกช่องทางหนึ่ง

ด้าน นายไชโย ทองศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้จัดทำโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการไม่ให้ประชาชนหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมสำคัญทางศาสนาของไทย ลดปัญหาปริมาณขยะสร้างแรงจูงใจในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะที่ยังสามารถใช้ได้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)ด้วยชุมชนคลองปักหลักพัฒนา วัดทุ่งลานนา โรงเรียนคลองปักหลัก ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการจัดโครงการฯขึ้นมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนคลองปักหลักต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
……………

Leave a Reply

%d bloggers like this: