อาชีวะปลูกป่าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ ” ปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกจิตสำนึก “ปลูกต้นกล้า” ให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ รวมถึงเป็นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูก ปลาที่ปล่อย ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเติบโต ทั้งนี้ อยากเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ ถูกทำลายลง ทำให้ระบบนิเวศน์ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ขาดความสมดุล ทำให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนแล้ง น้ำท่วม ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาล เกษตรกรมีรายได้ไม่มั่นคง โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมบุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมในโครงการ คือ ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น ต้นราชพฤกษ์ 300 ต้น ปล่อยปลา จำนวน 1,000 ตัว ณ บริเวณที่สาธารณะ และบริเวณแหล่งน้ำ ในวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 26 กรกฎาคม 2561

สมยศ / แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: