สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ร่วมกับ ชาวชุมชนบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต คลองสวย น้ำใส ชุมชนยั่งยืน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ร่วมกับ ชาวชุมชนบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต คลองสวย น้ำใส ชุมชนยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณคลองร้อยสาย ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวชุมชนบางใบไม้ พร้อมด้วยจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี บูรณาการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต คลองสวย น้ำใส ชุมชนยั่งยืน โดยร่วมกันพัฒนาลำคลอง ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3อาร์ (reduce reused recycle) และปลูกต้นไม้
นางสาวเจริญศรี หงส์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึก ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ลำคลอง ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรม ลดการทิ้งขยะมูลฝอยและของเสีย ลงสู่แม่น้ำลำคลอง อีกทั้งร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: