กองทัพเรือภาคที่ 2 สงขลาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบันและนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาพร้อมกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ

กองทัพเรือภาคที่ 2 สงขลาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบันและนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาพร้อมกำหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ
ที่ ห้องประชุมกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานราชการเป็นผู้นำในการลดใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ในหน่วยงานและกำหนดเป้าหมายพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายภาค กระจายตามพื้นที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้าตลอดจนเพื่อความมั่นคงและภัยพิบัติ อาทิพื้นที่ของกองทัพ โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอในทุกภูมิภาคและมุ่งเน้นศักยภาพของเชื้อเพลิงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละภูมิภาค,
การสนับสนุนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน, การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 100% โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย, การสนับสนุนเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Smart Cities- Clean Energy สำหรับการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 2000 – 3000 คนขึ้นไปสู่เมืองอัจฉริยะโดยการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City, การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและการสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายพลังงาน 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานที่จะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกันและตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของราษฎรการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและคนไทยที่จะช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมายในแต่ละปี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: