“รองนายกรัฐมนตรี” และ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” จี้เร่งแก้ปัญหา “ของเสียอันตราย” ตกค้างชุมชน และ ขับเคลื่อนแนวทางจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

“รอง.นรม.” และ “รมว.กห.” จี้เร่งแก้ปัญหา “ของเสียอันตราย” ตกค้างชุมชน และ ขับเคลื่อนแนวทางจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 10:00 น. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมและการขนส่ง สู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ร่วมพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) โครงการสำคัญและให้ความเห็นชอบ โครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และโครงการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอก กรุงเทพ มหานคร

ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณา ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ออกตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2 ฉบับ ที่ให้ความสำคัญกับ กิจการหรือการดำเนินการใด ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย หรือส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ซึ่งประกาศดังกล่าว จะช่วยปิดช่องว่างไม่ให้เกิดกิจการผิดกฎหมายที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือ หากมีต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โรงงานกำจัดหรือกิจการคัดแยกขยะทุกชนิด

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา “แนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชุมชนเมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมาย พื้นที่สีเขียวสาธารณะในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม./คน ในเขตเมืองและชุมชน และในเมืองใหญ่ ต้องมีพื้นที่สีเขียวต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 15 , เมืองขนาดกลาง ร้อยละ 20 และเมืองขนาดเล็ก ร้อยละ 25 ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

พล.อ.ประวิตร ขอให้นำเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ ครม. และได้ย้ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งตรวจสอบ กำกับติดตาม และแก้ปัญหาเร่งด่วนกับขยะอิเลคทรอนิคส์ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ยังกำจัดไม่หมดและมีตกค้างในชุมชน เช่น กากของเสียอุตสาหกรรม ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล รวมทั้งขอให้เร่งรัดขับเคลื่อนการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน จากขยะทั่วไป โดยให้สร้างการตระหนักรู้ จิตสำนึกและหน้าที่ให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเรียนรู้และบริหารจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนร่วมกัน
………………….
(เครดิต) ภาพ-ข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: