เทศบาลนครสกลนครจัดทำป้ายแจ้งระดับการเตือนภัย ระดับน้ำหนองหารในเขตเทศบาลนครสกลนครเพิ่มจำนวน 4 จุด

เทศบาลนครสกลนครจัดทำป้ายแจ้งระดับการเตือนภัย ระดับน้ำหนองหารในเขตเทศบาลนครสกลนครเพิ่ม จำนวน 4 จุด
1. หน้าสำนักงานเทศบาล
2. ถนนสุขเกษม แยกธนาคารกรุงศรี
3. ถนนต พัฒนา บริเวณหน้ามูลนิธิเมตตาธรรม
4. บริเวณลานรวมใจ ไทสกล
สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างทั่วถึง

Leave a Reply

%d bloggers like this: