เขตประเวศ พร้อม ขับเคลื่อนกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต..

เขตประเวศ พร้อมขับเคลื่อนกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตประเวศ วันนี้( 3 ส.ค.61) เวลา 14.00 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ นายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางปิยะรัตน์ พลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและการบริหารทั่วไป ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในภายในเขต ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงบาลสิรินธร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ ผู้แทนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์และเสรีอนุสรณ์ ส่วนผู้แทนภาคเอกชนภายในเขต ประกอบด้วย อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม กรรมการผู้จัดการบริษัทดอกบัวคู่ จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทเจโมเซอร์วิส จำกัด ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) ประธานสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตประเวศ ประธานชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสิรินธร และ ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตประเวศ เข้าร่วมประชุม

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ซึ่งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมียุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา ชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน สืบไป ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เช่นโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน และปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต กำหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2561 ให้เริ่มมีการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาพื้นที่ไปพร้อมกัน

.

………………….
(ผ่านเลนส์ 005~รายงาน)

Leave a Reply

%d bloggers like this: