เดอะโอ๋!!!มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่น 178 จำนวน 578 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดอะโอ๋!!!มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่น 178 จำนวน 578 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันนี้ 3 ส.ค.61 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 178 จำนวน 578 คนพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สว.โดยมี พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1และผู้บังคับบัญชาในสังกัด ศฝร.ภ.1 ตั้งแต่ระดับ สว.ขึ้นไปเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของหน่วยจึงได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษาโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสำหรับนักบริหารระดับต้นเพื่อปรับแนวคิดและวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมเทคโนโลยี่สารสนเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบวิธีการทำงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญเพื่อสมรรถภาพร่างกายอารมณ์ความคิดและเน้นหนักที่จิตใจของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งการจัดฝึกอบรมในแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบใหม่นี้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบผสมผสานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในเชิงวิชาการและปฎิบัติการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมดังคำที่ว่า”สร้างคนก่อนสร้างงานคือพื้นฐานของการพัฒนา”ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าทุกท่านซึ่งผ่านการการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่างวิชาความรู้จากหลักสูตรและจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิ์ภาพในการปฎิบัติงานแล้วจะทำให้ท่านเป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมคุณภาพและคุณประโยชน์ยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องไม่ท้อถอยและที่สำคัญขอให้ทุกท่านนำเอาความรู้และประสพการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกในเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

และในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประธานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยที่แข็งแรงและสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองสืบต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: