ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย 2 ฉบับ
1.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม และให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) กรมการปกครอง
3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
5) สำนักงานอัยการสูงสุด
6) สำนักงานศาลยุติธรรม
7) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
9) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

2.บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการบังคับคดี และช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้เสียหายฯ ให้ได้รับเงินชดเชยตามคำพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) กรมการปกครอง
3) สำนักงานศาลยุติธรรม
4) กรมบังคับคดี
5) กรมการขนส่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ และนายสุชาติ ธานีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน ได้เป็นตัวแทนกรมการปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน ให้เกิดการบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: