รวมพลังบริจาคช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศ!! ได้ลดหย่อนภาษี

รวมพลังบริจาคช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศ!! ได้ลดหย่อนภาษี

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้กระทำการบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
2. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
3. ผู้บริจาคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื้อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

ที่มา รัฐบาลไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: