ภาคส่วนต่างๆ ร่วมสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ภาคส่วนต่างๆ ร่วมสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

เช้าวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้น ณ ศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในปีพุทธศักราช 2413 ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นได้เสด็จกลับประเทศไทย ทรงเข้ารับราชการตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงแก้ไขระบบงานในกระทรวงให้เป็นแบบสากล และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรมอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทย พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2440 ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายขึ้น เพื่อเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นแห่งแรก โดยทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง ทรงพระนิพนธ์ตำรากฎหมายลักษณะต่างๆ ไว้เป็นอันมาก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และในเวลาต่อมาพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ก่อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ณ ประเทศฝรั่งเศส ขณะมีพระชนมายุได้ 47 พรรษา

Leave a Reply

%d bloggers like this: