จังหวัดสกลนคร บูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัด “จัดระเบียบสังคม และเดินหน้าป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์”

จังหวัดสกลนคร บูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัด “จัดระเบียบสังคม และเดินหน้าป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์”

วันนี้ 07/08/61/21.00-23.30น.
ภายใต้การอำนวยการของนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานความมั่นคง) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสกลนคร/ร้อย อส.จ.สน.ที่1/ตร.ภ.จว.สน./สห.มทบ.29/ตชด.23/สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/สรรพสามิตสกลนคร/สวัสดิการคุ้มครองแรงงานสกลนคร/พมจ.สน./ตรวจคนเข้าเมืองสกลนคร/วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร/บ้านพักเด็กสกลนคร/สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สน./แรงงานจังหวัดสกลนคร /อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

ออกตรวจเพื่อป้องปราม และสร้างความเข้าใจด้นข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติ ในการเน้นย้ำให้สถานบริการ /สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ/ร้านคาราโอเกะ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร อาธิ
ร้าน641 คาราโอเกะ/ร้านวังเทพคาราโอเกะ/ร้านกิ่งไผ่คาราโอเกะ/ร้านทูบาร์ โดยเน้นย้ำให้ทุกร้านปฏิบัติตามคำสั่ง คสช ที่22/2558 และคำสั่ง คสช.ที่68/2557
มีข้อปฏิบัติ ปิดร้านตรงเวลา ห้ามเด็กต่ำกว่า 20ปีเข้าใช้บริการห้ามจำหน่ายครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์/ห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการพนัน/ห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ผลการปฏิบัติทุกร้านให้ความร่วมมือและพร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Leave a Reply

%d bloggers like this: